keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Kriisityön koulutusohjelma: Stepped Model of Care

Teksti ja kuvat: Soili Poijula ja Ari-Matti Huotari

”Stepped Model of Care” – ensimmäinen tutkimusnäyttöön ja kansainvälisiin suosituksiin perustuva kriisityön koulutusohjelma toteutettiin 2014–2015 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa Oulussa.


Koulutuksen suunnittelijat ja kouluttajat:
Soili Poijula, psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja, Oy Synolon Ltd
Ari-Matti Huotari, anestesiologi, kivunhoidon erityispätevyys, kognitiivisen lyhytterapian pätevyys, hypnoterapeutti, Hypnomed Oy

Traumaattisten tapahtumien uhrien ja omaisten kriisiauttamisen (psykososiaalinen tuki ja palvelut) järjestämisvastuu kuuluu julkiselle sektorille ja on lakiperustaista. Euroopan Unionin TENTS EU -projektissa on tuotettu tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset paitsi kriisiauttamiseen myös kriisityöntekijöitten koulutukseen. Kriisiauttaminen ajoitetaan psyykkisen reagoinnin mukaan ja toipumisen etenemistä tukevaksi. Se alkaa sokissa olevien auttamisesta perustarpeista huolehtimalla ja psykologisella ensiavulla. Auttaminen jatkuu sokin väistyttyä toipumista tukevalla yksilön, perheen, työ- ja kouluyhteisön monipuolisella kriisi-interventiolla ensimmäisten kuukausien aikana. Kriisityöhön sisältyy toipumisen seuraaminen ja jatkoapua tarvitsevien tunnistaminen ja arviointi sekä hoitoon ohjaaminen.

Suunnittelimme tämän kriisityön koulutusohjelman vastauksena kirjaviksi todettuihin kriisityön koulutuksiin ja käytäntöihin. Tässä koulutuksessa tavoitteena oli antaa osallistujille ajantasaista tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta traumaattisten tapahtumien ja surun vaikutuksista ja niiden lievittämisestä ja hallinnasta sekä toipumisen tukemisen menetelmistä. Traumaattisen stressin, resilienssin ja toipumisen ja toipumisen ongelmien ohella suruun, lasten ja nuorten auttamisen erityispiirteisiin ja auttajien auttamiseen paneuduttiin omissa moduuleissaan. Osallistujien tutustuminen omaan elämänhistoriaan, resilienssiin, voimavaroihin, selviytymistyyliin, menetyksiin ja kielteisiin elämäntapahtumiin sekä auttajan tehtävässä oman resilienssin ylläpitämiseen ja vahvistamiseen oli tärkeä osa koulutusta.Traumaattisten tapahtumien kriisityöntekijäksi pätevöitymisen tavoitteeseen pyrittiin lähiopetuspäivinä luennoista ja video- ym. materiaaleista koostuvalla teoriaopetuksella, kouluttajien ohjaamilla harjoituksilla menetelmien omakohtaisesta käytöstä ja niiden toinen toisilleen ohjaamisen harjoituksilla. Moduuleiden välitehtävänä osallistujat käyttivät oppimiaan menetelmiä itseensä ja työssään asiakkaisiinsa sekä perehtyivät laajaan koulutusmateriaaliin ja oheiskirjallisuuteen. Yhtenä koulutukseen kuuluvana tehtävänä oli seurata omaa oppimisprosessia ja koulutuksen vaikutuksia itseen ja omaan toimintaan oppimispäiväkirjaa pitämällä. Lähiopetuspäivinä keskeinen asema oli myös hankitun kokemuksen purkamisella ja jakamisella sekä opitun reflektoinnilla vertaisryhmässä kouluttajien toimiessa konsultatiivisesti / työnohjauksellisesti.Koulutuksen osallistujina oli viranomaiskriisiryhmissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, nuorisotyössä, työterveyshuollossa, psykiatrialla ja lastenpsykiatrialla, lastensuojelussa, psykoterapeuttina ja järjestöissä työskenteleviä ammatti-ihmisiä ja asiantuntijoita. He kokivat ryhmän moniammatillisuuden hyvin myönteisenä, erilaisia näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin tuottavana, havahduttavana ja tärkeänä osana oppimisprosessia.Osallistujat arvioivat koulutusta mm. seuraavasti:

Hyvin suunniteltu ohjelma ja äärimmäisen asiantuntevat kouluttajat!

Kouluttajien vahva ammattitaito ja osaaminen koulutuksen teemoista

Kouluttajista tuli heti turvallinen olo, koin että olen nyt tekemisissä todellisten asiantuntijoiden kanssa – siltikään ei tullut tunnetta, että minulle luennoidaan, vaan sain kokea olevani yksi osa ryhmää, ja että myös minun ajatuksiani kuunnellaan.

Koulutuksen aikana esitetyt asiat ovat olleet tieteellisesti tutkittua tietoa, mikä on lisännyt koulutuksen painoarvoa merkittävästi. Se on helpottanut kuulijana olemista, koska ei ole tarvinnut pohtia, onko esitetty asia totta, toivetta vai fiktiota.

Koulutuksen erinomainen ja sopivan laaja sisältö

Koulutusmateriaalit olivat erittäin hyviä ja monipuolisia.

Monipuoliset opetusmenetelmät (luennointi, erilaiset harjoitteet, videot, hyvät koulutusmateriaalit ja kirja/nettivinkit, osallistujien kuulumiskierrokset ja tilaa myös kysymyksille ja kommentoinnille)
Heti ensimmäisissä lähiopetuspäivissä tuli tunne, että menimme syvälle kriisityön uumeniin.

Lähiopiskelupäivät olivat intensiivisiä. Oma-aloitteinen materiaaliin tutustuminen on ollut ehdottoman tärkeää lähijaksojen välillä.

 Asioiden konkretisoiminen ja sisäistäminen on edellytys sille, että osaan olla tukena ja auttaa muita.

Harjoitukset tarjosivat hyvää reflektointipintaa arvioida omaa aiempaa toimintaa työssä suhteessa koulutuspäivissä saatuun mm. erilaiseen tutkittuun tietoon.

Koulutus aktivoi itsetutkiskelua ja kriisityön roolin pohdintaa.
Koulutuksessa syntyi käsitys kriisityöntekijästä silmät ja korvat auki olevana, ajattelevana, mielellään verkostoituvana, asioista selvää ottavana ja ajan tasalla pysyvänä ammattilaisena. Opiskella pitää sekä tiedollisesti että taidollisesti, mutta ammattilaisen tekee vasta työn tekeminen oikeissa tilanteissa. Omaa osaamistaan jakamalla muiden käyttöön siitä saatava hyöty moninkertaistuu.

Auttamiskeinoista oli tavallaan hätkähdyttävää huomata, että ne eivät ole mitään salatiedettä tai monimutkaisia.

Unettomuuden, uniongelmia ja niiden itsehoitomenetelmien opetuksen koin erittäin hyödylliseksi työssäni.

Mieleen tunkeutuvuuden hallintaan, hyväksymiseen ja parantavaan kirjoittamiseen liittyvät menetelmät otin heti käyttöön ja useat asiakkaat ovat niistä hyötyneet heiltä saamani palautteen mukaan.

Aiempaa tiedostavammin kykenen arvioimaan sitä, milloin on hyvä olla hiljaa ja milloin on hyvä puhua.

Tärkeä oppimiskokemus oli mm. resilienssin vahvistaminen kognitiivisin menetelmin; ”elämä on helpompaa, kun oppii ohjaamaan ajatuksiaan ja hallitsemaan tekojaan silloin kun tunteet ovat voimakkaat”.

Jälkeenpäin harjoitukset pääsivät heti käyttöön, esim. yksinkertaiset hengittelyharjoitukset ovat olleet ihan älyttömän tehokkaita.

Oli hienoa oppia niin paljon uusia käytännön menetelmiä.

Opintojen avulla olen saanut rauhaa keskittyä olemaan läsnä, kuuntelemaan mitä ihmiset sanovat ja havainnoimana tilannetta kokonaisvaltaisesti.

Jotenkin ajatus, että jos en olisi tähän koulutukseen päässyt / osallistunut, herättää ihan pelottavan tunteen siitä, että näin paljon tärkeää tietoa olisi minulta mennyt ohitse!


Kouluttajina olemme ylpeitä saadessamme onnitella ensimmäisiä TENTS EU- suositusten mukaisen kriisityön koulutuksen käyneitä kriisityöntekijöitä. Vuoden pituisesta koulutuksesta syntyi monitasoinen syvenevä ja teorian ja menetelmien integroitumiseen johtanut prosessi, jonka kuluessa ryhmästä tuli turvallinen, hyväksyvä ja myötätuntoinen kotipesä oppimiselle ja kasvulle niin ammatillisesti kuin ihmisenä.

Toivotamme uudet osallistujat lämpimästi tervetulleiksi syksyllä 2015 alkavaan uuteen "Stepped model of care" -kriistyön koulutusohjelmaan, jonka ohjelmaa suunniteltaessa on hyödynnetty jo toteutuneen koulutuksen kokemukset ja palaute.

Soili Poijula & Ari-Matti Huotari


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti